Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

GODZINY URZĘDOWANIA

Numery kont bankowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48 32) 47 87 400
fax: (+48 32) 47 87 401
  NIP: 633-19-38-855
EPUAP: /46c36ksdoy/SkrytkaESP

 

Konkursy

Konkurs: KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

Stanowisko: Stażysta [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.04.2009, 15:30 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju

 Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.04 .2009r.
Organizator: Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju

Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju
OGŁASZA

Nabór w drodze konkursu kandydatów na staż urzędniczy
Nazwa i adres Sądu: Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju , ul. Staszica 3 , 44-330 Jastrzębie Zdrój
Oznaczenie konkursu : KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY
Określenie liczby wolnych stanowisk: 1 etat
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
• I Etap w dniu 10.04.2009 roku – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu- przez komisję konkursową,
• II Etap w dniu 20.04.2009 roku godz. 11.00, sala konferencyjna nr 305 – praktyczne sprawdzenie umiejętności w siedziba Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju ul. Staszica 3 ,
• III Etap w dniu 30.04.2009 roku godz. 11.00 – rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju ul. Staszica 3 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty kandydaci składają w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju ul. Staszica 3 do dnia
10 kwietnia 2009 roku
Składanie dokumentów:
Kandydaci składają wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju , ul. Staszica 3 (biuro podawcze lub Oddział Administracyjny pokój 205) albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisko pracy:
Protokołowanie na rozprawach, posiedzeniach, czynności kancelaryjne w sekretariatach Wydziałów/Sekcji, sporządzanie wezwań, zawiadomień, pism sądowych, wykonywanie wszelkich zarządzeń wydawanych przez sędziów, pozostałe prace biurowe zlecane przez Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

Określenie wymagań wobec kandydatów – obligatoryjne.
Kandydat/kandydatka powinien spełniać wymogi zawarte w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury, a w szczególności urzędnikiem może zostać osoba:
1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2. o nieposzlakowanej opinii,
3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
6. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Kandydat/Kandydatka dodatkowo powinien:
- wykazać się znajomością przepisów : Prawo o ustroju sądów powszechnych, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnej,
- posiadać praktyczną znajomość systemów Windows 2000/XP/Vista, pakietów Microsoft Office i Open Office,
- posiadać znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
- posiadać zdolności analityczne oraz umiejętność pracy w zespole,
- wykazać się : kreatywnością, komunikatywnością, odpornością na stres oraz wysokim poziomem wiedzy ogólnej oraz kultury osobistej,
- posiadać praktyczną umiejętność obsługi urządzeń biurowych takich jak: drukarka, faks, kserokopiarka.
Określenie wymagań wobec kandydatów – fakultatywne.
- umiejętność pisania przy użyciu komputera metodą bezwzrokową.
Wykaz dokumentów:
1.wniosek o zatrudnienie na stanowisku stażysty wraz ze zdjęciem,
2.życiorys i informację o przebiegu pracy zawodowej,
3.oryginał lub odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów co najmniej I stopnia w Polsce
i uzyskania tytułu zawodowego lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce,
4.oświadczenie o niekaralności,
5.oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i publicznych,
8. kopie dotychczasowych świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o odbywaniu stażu, kopie
zaświadczeń stwierdzających okresy pobierania zasiłku lub stypendium,
9. kopie świadectw ukończenia szkół innych niż w pkt. 3,
10. kopie pozostałych dokumentów stwierdzających odbycie szkoleń, praktyk, kursów itp.
11.oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym
stanowisku,
Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Zakres i sposób udostępniania informacji kandydatowi na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju :
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu każdego z trzech etapów konkursu dokonuje poprzez umieszczenie listy kandydatów zakwalifikowanych do następnych etapów na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, stronie internetowej z jednoczesnym podaniem miejsca terminu i godziny przeprowadzenia kolejnych etapów.
Po zakończeniu II etapu konkursu, Komisja dokona ogłoszenia wyników osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu, zaś po przeprowadzeniu III etapu Komisja dokona ogłoszenia listy kandydatów uczestniczących w konkursie, listę kandydatów (imię i nazwisko) wybranych do zatrudnienia na stanowisko, na które organizowany był konkurs, wyniki i oceny poszczególnych kandydatów oraz listę rezerwową kandydatów do zatrudnienia.
Zakres i sposób udostępniania informacji kandydatom.
Kandydatowi udostępnia się do wglądu, w siedzibie Sądu protokół sporządzony po III etapie konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Opublikowano dnia: 03.04.2009 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:Do góry