Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

GODZINY URZĘDOWANIA

Numery kont bankowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48 32) 47 87 400
fax: (+48 32) 47 87 401
  NIP: 633-19-38-855
EPUAP: /46c36ksdoy/SkrytkaESP

 

Konkursy

Konkurs: KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

Stanowisko: Asystent sędziego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 06.05.2010, 15:30 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Jastrzębie Zdrój

PREZES SĄDU REJONOWEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO


Nazwa i adres Sądu: SĄD REJONOWY W JASTRZĘBIU ZDROJU UL. STASZICA 3
Oznaczenie konkursu : KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
Określenie liczby wolnych stanowisk asystenta sędziego : 2 ETATY

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
27 maj 2010 roku godz. 11.00

Siedziba Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, sala konferencyjna nr 305

Określenie wymagań wobec kandydatów:
NA STANOWISKU ASYSTENTA SĘDZIEGO MOŻE ZOSTAĆ ZATRUDNIONY TEN, KTO:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata,
5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialna, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.”
Warunek o którym mowa w punkcie 5 spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 23.01.2009r o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (04.03.2009r) była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie powołanej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski (art.66 ust.2 cyt. ustawy.)

DO ZGŁOSZENIA KANDYDAT DOŁĄCZA:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
6. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


Oświadczenie winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń i kwestionariusza dostępne są w Oddziale Administracyjnym oraz na stronie www.jastrzebie.sr.gov.pl_PDF, www.jastrzebie.sr.gov.pl_RTF

Składanie dokumentów:
Kandydaci składają wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju Aleja ul. Staszica 3 (biuro podawcze lub Oddział Administracyjny pokój 205) albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Termin składania zgłoszeń kandydatów i dokumentów wyznaczono do dnia
06 maja 2010 roku

Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. Nr 167, poz. 1037) oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) – Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu. Lista kandydatów zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 10 maja 2010 roku. Lista będzie zawierała imiona, nazwiska kandydatów i adres zamieszkania.
Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia oraz etapy i przebieg konkursu na stanowisko asystenta sędziego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz.U. Nr 167, poz.1037)

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju powołuję Komisję Konkursową w składzie.

1. SSR Bożena Jadwiga Nowalska - Przewodniczący Komisji
2. SSR Anna Trybuła
3. SSR Beata Dziedzicka - Skiba

Prezes SR w Jastrzębiu Zdroju
Bożena Jadwiga Nowalska


Załączniki w formacie PDF:

Opublikowano dnia: 08.03.2010 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju

W konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju wziął udział jeden kandydat , który uzyskał następujące wyniki:

Imię i nazwisko kandydata : Piotr Pukowiec
Wynik z części I- test ( max 36 pkt) : 34
Wynik z części II- kazusy( max 12 pkt) : 12
Łączna ilość uzyskanych punktów na 48 możliwych : 46

W wyniku zakończenia procedury konkursowej kandydat Piotr Pukowiec został zakwalifikowany do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju.

PREZES
Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju
Bożena NowalskaDo góry