Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

GODZINY URZĘDOWANIA

Numery kont bankowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48 32) 47 87 400
fax: (+48 32) 47 87 401
  NIP: 633-19-38-855
EPUAP: /46c36ksdoy/SkrytkaESP

 

Konkursy

Konkurs: KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

Stanowisko: Stażysta [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 05.10.2010, 15:30 [minął]
Organizator: Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU UTWORZONA WEDŁUG ILOŚCI UZYSKANYCH PUNKTÓW PRZEZ KANDYDATÓW - MALEJĄCO

Imię i nazwisko kandydata Miejsce zamieszkania Punktacja uzyskana w trakcie II etapu
1.Barbara Szkup- Zioło Żory 9
2.Paszek Katarzyna Rybnik 8
3. Pielesz Agnieszka Jastrzębie Zdrój 8
4.Słowik Daria Drogomyśl 8
5.Spandel Ilona Jastrzębie Zdrój 8
6.Działyńska Kinga Jastrzębie Zdrój 7
7. Mosoń Katarzyna Jastrzębie Zdrój 7

III Etap konkursu odbędzie się 21.10.2010. o godz.11.00 w pokoju nr 305

Lista rezerwowa zostanie utworzona po III etapie.

Prezes
Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu Zdroju
Bożena Jadwiga Nowalska

LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO
II ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

1. Bębenek Monika
2. Drygalska Hanna
3. Działyńska Kinga
4. Grabiec Ewa
5. Guzy Katarzyna
6. Kośniewska Elżbieta
7. Kozłowska Katarzyna
8. Mosoń Katarzyna
9. Pacyna Magdalena
10. Paszek Katarzyna
11. Pielesz Agnieszka
12. Pilorz Wojciech
13. Słowik Daria
14. Smołka Agnieszka
15. Spandel Ilona
16. Staszczyk Bożena
17. Szkup- Zioło Barbara
18. Szlęg Anna
19. Szmańda Aneta
20. Zabawa Ksenia
21. Zawiejska – Woźniak Jolanta

UWAGA !!!
Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju zawiadamia, iż w/w konkurs zostanie przeprowadzony na ½ wymiaru etatu.

Uprzejmie informuję, iż II etap konkursu na staż urzędniczy odbędzie się 14.10.2010 roku o godz. 11.00
sala 305 .

Prezes
Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Bożena Jadwiga Nowalska

OGŁASZA
Nabór w drodze konkursu kandydatów na staż urzędniczy
Nazwa i adres Sądu: Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju , ul. Staszica 3 , 44-330 Jastrzębie Zdrój
Oznaczenie konkursu : KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY
Określenie liczby wolnych stanowisk: 1 etat

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
• I Etap w dniu 8.10.2010r. roku – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu - przez komisję konkursową,
• II Etap w dniu 14.10.2009 roku godz. 11.00, w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju ul. Staszica 3, sala konferencyjna nr 305 – praktyczne sprawdzenie umiejętności ,
• III Etap w dniu 21.10.2010 roku godz. 11.00, w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju ul. Staszica 3 – rozmowa kwalifikacyjna

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty kandydaci składają w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju ul. Staszica 3 do dnia 5.10.2010.

Składanie dokumentów:
Kandydaci składają wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju , ul. Staszica 3 (biuro podawcze lub Oddział Administracyjny pokój 205) albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- Protokołowanie na rozprawach, posiedzeniach, czynności kancelaryjne w sekretariatach Wydziałów/Sekcji, sporządzanie wezwań, zawiadomień, pism sądowych, wykonywanie wszelkich zarządzeń wydawanych przez sędziów, pozostałe prace biurowe zlecane przez Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

Określenie wymagań wobec kandydatów – obligatoryjne.
Kandydat/kandydatka powinien spełniać wymogi zawarte w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury, a w szczególności urzędnikiem może zostać osoba:
1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2. o nieposzlakowanej opinii,
3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
6. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Kandydat/Kandydatka dodatkowo powinien:
- wykazać się znajomością przepisów : Prawo o ustroju sądów powszechnych, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnej,
- posiadać praktyczną znajomość systemów Windows 2000/XP/Vista, pakietów Microsoft Office i Open Office,
- posiadać znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
- posiadać zdolności analityczne oraz umiejętność pracy w zespole,
- wykazać się : kreatywnością, komunikatywnością, odpornością na stres oraz wysokim poziomem wiedzy ogólnej oraz kultury osobistej,
- posiadać praktyczną umiejętność obsługi urządzeń biurowych takich jak: drukarka, faks, kserokopiarka.

Określenie wymagań wobec kandydatów – fakultatywne.
- umiejętność pisania przy użyciu komputera metodą bezwzrokową.

Wykaz dokumentów:
1.wniosek o zatrudnienie na stanowisku stażysty wraz ze zdjęciem,
2.życiorys i informację o przebiegu pracy zawodowej,
3.oryginał lub odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów co najmniej I stopnia w Polsce
i uzyskania tytułu zawodowego lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce,
4.oświadczenie o niekaralności,
5.oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i publicznych,
8. kopie dotychczasowych świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o odbywaniu stażu, kopie
zaświadczeń stwierdzających okresy pobierania zasiłku lub stypendium,
9. kopie świadectw ukończenia szkół innych niż w pkt. 3,
10. kopie pozostałych dokumentów stwierdzających odbycie szkoleń, praktyk, kursów itp.
11.oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym
stanowisku,
Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zakres i sposób udostępniania informacji kandydatowi na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju :
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu każdego z trzech etapów konkursu dokonuje poprzez umieszczenie listy kandydatów zakwalifikowanych do następnych etapów na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju lub stronie internetowej z jednoczesnym podaniem miejsca terminu i godziny przeprowadzenia kolejnych etapów.
Po zakończeniu II etapu konkursu, Komisja dokona ogłoszenia wyników osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu, zaś po przeprowadzeniu III etapu Komisja dokona ogłoszenia listy kandydatów uczestniczących w konkursie, listę kandydatów (imię i nazwisko) wybranych do zatrudnienia na stanowisko, na które organizowany był konkurs, wyniki i oceny poszczególnych kandydatów oraz listę rezerwową kandydatów do zatrudnienia.

Zakres i sposób udostępniania informacji kandydatom.
Kandydatowi udostępnia się do wglądu, w siedzibie Sądu protokół sporządzony po III etapie konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

PREZES
Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu Zdroju
Bożena Jadwiga Nowalska

Opublikowano dnia: 15.09.2010 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

        Po przeprowadzeniu trzech etapów konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju została wybrana:

- Pani Ilona Spandel, która uzyskała największą liczbę punktów – 9,75.

LISTA KANDYDATÓW REZERWOWYCH .

Imię i nazwisko kandydata Liczba punktów uzyskanych z dwóch etapów konkursu
Mosoń Katarzyna 9,5
Działyńska Kinga 9,0
Słowik Daria 9,0

Prezes Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu Zdroju
Bożena Jadwiga NowalskaDo góry