Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

GODZINY URZĘDOWANIA

Numery kont bankowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48 32) 47 87 400
fax: (+48 32) 47 87 401
  NIP: 633-19-38-855
EPUAP: /46c36ksdoy/SkrytkaESP

 

Konkursy

Konkurs: Adm. 110/4/10

Stanowisko: ASYSTENTA SĘDZIEGO [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.02.2011, 00:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Jastrzębie Zdrój


PREZES SĄDU REJONOWEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO
ASYSTENTA SĘDZIEGO

Nazwa i adres Sądu: SĄD REJONOWY W JASTRZĘBIU ZDROJU UL. STASZICA 3
Oznaczenie konkursu : KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
Określenie liczby wolnych stanowisk asystenta sędziego : 1 ETAT


Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 24.03.2011 roku godz. 11.00
Siedziba Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, sala konferencyjna nr 305

Określenie wymagań wobec kandydatów:
NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO MOŻE ZOSTAĆ ZATRUDNIONY TEN, KTO:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata,
5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialna, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.”
Warunek o którym mowa w punkcie 5 spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 23.01.2009r o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (04.03.2009r) była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie powołanej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski (art.66 ust.2 cyt. ustawy.)
DO ZGŁOSZENIA KANDYDAT DOŁĄCZA:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
6. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń i kwestionariusza dostępne są w Oddziale Administracyjnym oraz na stronie internetowej www.jastrzebie.sr.gov.pl_PDF, www.jastrzebie.sr.gov.pl_RTF
Składanie dokumentów:
Kandydaci składają wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju ul. Staszica 3 (biuro podawcze lub Oddział Administracyjny pokój 205) albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Termin składania zgłoszeń kandydatów i dokumentów wyznaczono do dnia
28.02. 2011 roku

Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. Nr 167, poz. 1037) oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) – Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu. Lista kandydatów zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 02.03. 2011 roku. Lista będzie zawierała imiona, nazwiska kandydatów i miejsce zamieszkania.
Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia oraz etapy i przebieg konkursu na stanowisko asystenta sędziego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz.U. Nr 167, poz.1037)
W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju powołuję Komisję Konkursową w składzie.

1. SSR- Bożena Jadwiga Nowalska - Przewodniczący Komisji
2. SSR- Wójtowicz - Ogiegło Urszula
3. SSR- Jolanta Siemko

Prezes
Sądu Rejonowego
Bożena Jadwiga Nowalska

PREZES SĄDU REJONOWEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU

OGŁASZA


Stosownie do § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
3 września 2008 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko
asystenta sędziego ( Dz.U. z 2008 roku, nr 167, poz. 1037) po sprawdzeniu, czy
zgłoszenia kandydatów spełniają wymogi formalne – listę kandydatów
dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie
Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju:

1. Marzena Strojek - Perkowska zam. Orzesze Zawiść

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 24 marca 2011 roku o godz. 11.00 w
sali 305 w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju.

Prezes Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu Zdroju
SSR Bożena Nowalska

Opublikowano dnia: 29.12.2010 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju

    W konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju w dniu 24.03.2011r. wziął udział jeden kandydat , który uzyskał następujące wyniki:

Imię i nazwisko kandydata Wynik z części I- test ( max 36 pkt) Wynik z części II- kazusy( max 12 pkt) Łączna ilość uzyskanych punktów na 48 możliwych
1.Marzena- Strojek- Perkowska 24 8 32

     W wyniku zakończenia procedury konkursowej ( brak wymaganej ilości punktów z części testowej) kandydat Marzena Strojek – Perkowska nie została zakwalifikowana do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju.

PREZES
Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju
Bożena NowalskaDo góry