Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

GODZINY URZĘDOWANIA

Numery kont bankowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48 32) 47 87 400
fax: (+48 32) 47 87 401
  NIP: 633-19-38-855
EPUAP: /46c36ksdoy/SkrytkaESP

 

Konkursy

Konkurs: Adm. 110/2/12

Stanowisko: Asystent sędziego [Nierozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.05.2012, 00:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Jastrzębiu- Zdroju

PREZES SĄDU REJONOWEGO W JASTRZĘBIU -ZDROJU OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO
ASYSTENTA SĘDZIEGO

Nazwa i adres Sądu: SĄD REJONOWY W JASTRZĘBIU- ZDROJU UL. STASZICA 3
Oznaczenie konkursu : KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

Określenie liczby wolnych stanowisk asystenta sędziego : 1 ETAT
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 22.06 .2012 roku godz. 11.00
Siedziba Sądu Rejonowego w Jastrzębiu -Zdroju, sala konferencyjna nr 305


Określenie wymagań wobec kandydatów:
NA STANOWISKU ASYSTENTA SĘDZIEGO MOŻE ZOSTAĆ ZATRUDNIONY TEN, KTO:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata,
5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialna, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.”
Warunek o którym mowa w punkcie 5 spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 23.01.2009r o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (04.03.2009r) była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie powołanej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski (art.66 ust.2 cyt. ustawy.)
DO ZGŁOSZENIA KANDYDAT DOŁĄCZA:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3.oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4.oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim;
5.oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
7. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Oświadczenie winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń i kwestionariusza dostępne są w Oddziale Administracyjnym oraz na stronie www.jastrzebie.sr.gov.pl_PDF, www.jastrzebie.sr.gov.pl_RTF

Składanie dokumentów:
Kandydaci składają wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu -Zdroju ul. Staszica 3 (biuro podawcze lub Oddział Administracyjny pokój 205) albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Termin składania zgłoszeń kandydatów i dokumentów wyznaczono do dnia
31.05.2012 roku

Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marzec 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U, poz. 314) oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) – Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu. Lista kandydatów zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu- Zdroju, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 25.06.2012r.. Lista będzie zawierała imiona, nazwiska kandydatów i miejsce zamieszkania.
Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia oraz etapy i przebieg konkursu na stanowisko asystenta sędziego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marzec 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U, poz. 314)

Jastrzębie –Zdrój 28.03.2012r.

Prezes SR w Jastrzębiu -Zdroju
Bożena Jadwiga Nowalska

==========================================================================

Załącznik do zarządzenia Prezesa
Sądu Rejonowego w Jastrzębiu- Zdroju Nr Adm. 110/2/12


W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju powołuję w dniu 28.03.2012r. Komisje konkursową w składzie :

1. SSR Renata Stańczak - Przewodniczący Komisji
2. SSR Jolanta Siemko – Sekretarz Komisji
3. SSR Alicja Zawiślak-Kiwic

Na oryginale właściwe podpisy

==========================================================================

PREZES SĄDU REJONOWEGO W JASTRZĘBIU- ZDROJU
OGŁASZA

Stosownie do § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2008 roku, nr 167, poz. 1037) po sprawdzeniu, czy zgłoszenia kandydatów spełniają wymogi formalne - listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu- Zdroju .

Lp. Nazwisko, imię kandydata Miejsce zamieszkania
1. Izabela Kuczera-Fatyga Katowice

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 22 czerwca 2012 roku, godz. 11.00 sala 305 w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu- Zdroju.

Prezes Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu- Zdroju
SSR Bożena Nowalska

Opublikowano dnia: 28.03.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs nierozstrzygnięty:

Z uwagi na nie stawienie się kandydata na konkurs na stanowisko asytenta sędziego - konkurs nie odbył się.

Komisja konkursowaDo góry