Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

GODZINY URZĘDOWANIA

Numery kont bankowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48 32) 47 87 400
fax: (+48 32) 47 87 401
  NIP: 633-19-38-855
EPUAP: /46c36ksdoy/SkrytkaESP

 

Konkursy

Konkurs: Adm.110/6/12

Stanowisko: REFERENDARZ [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 06.11.2012, 00:00 [minął]
Organizator: Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu -Zdroju.

1. Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 3 , ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego oznaczony znakiem Adm. 110 6/12.

2. Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju dysponuje 1 wolnym etatem na stanowisku referendarza sądowego.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 26 listopada 2012 roku o godz.11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali konferencyjnej pokój nr 305, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego ( Dz.U z 2012r. poz. 331).

4. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001- Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Na stanowisku referendarza sądowego może być zatrudniony ten, kto:
a) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
b)jest nieskazitelnego charakteru,
c)ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce.
d)ukończył 24 lata,
e) ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacji lub radcowski.

5)Kandydat na stanowisko referendarza sądowego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składa w terminie do 6 listopada 2012 roku bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 3 pokój 205,w Biurze Podawczym SR w Jastrzębiu-Zdroju, albo przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

6) Do zgłoszenia kandydat dołącza: +złączniki
a) wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,
b) życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej,
c) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,
d) 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
e)oświadczenie, że posiada obywatelstwo polskie,
f) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
g) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

7) Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 19 listopada 2012roku przed rozpoczęciem konkursu.

Na podstawie art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, iż: Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 3 . Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji i będą podane do wiadomości publicznej na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 331) w zakresie opisanym w § 5 ust. 3 cyt. Rozporządzenia oraz na podstawie § 12 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, w zakresie opisanym w § 12 ust. 2 cyt. Rozporządzenia, a także przekazane Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach na podstawie § 13 cyt. Rozporządzenia, a wobec osoby zakwalifikowanej do zatrudnienia – w celu realizacji art. 150 § 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.); Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 331).


Jastrzębie-Zdrój 25.10.2012r.


PREZES
Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu-Zdroju

Bożena Jadwiga Nowalska

==========================================================================

Załącznik do zarządzenia Prezesa
Sądu Rejonowego w
Jastrzębiu- Zdroju Nr Adm. 110/ 6 /12

      W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju powołuję w dniu 25.10.2012r. Komisje konkursową w składzie :

1. SSR Barbara Konińska - Przewodniczący Komisji
2. SSR Bożena Próchniewicz
3. SSR Dagmara Wiktor- Raab

Jastrzębie-Zdrój 6.11.2012r.

==========================================================================

      Komisja Konkursowa w dniu 8.11.2012 roku podjęła Uchwałę ,że do konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju zakwalifikowały się następujące osoby:

Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1.Bojdo Wojciech Czuszów
2.Brej- Kuzar Barbara Chałupki
3.Dąbrowski Rafał Kraków
4.Komorowska Małgorzata Jastrzębie-Zdrój
5. Maciejko Adam Kraków
6.Mysłowski Paweł Siewierz
7.Stabla Michalina Gołkowice
8.Syroka Monika Kraków

Konkurs odbędzie się 26 listopada 2012 roku od godz. 11.00 w sali 305.

Komisja Konkursowa.

Opublikowano dnia: 25.10.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

                                                                                                   Jastrzębie- Zdrój  26.11.2012r.

Po przeprowadzeniu  konkursu  na stanowisko referendarza  sądowego w Sądzie Rejonowym w   Jastrzębiu-Zdroju  kandydaci uzyskali następującą  ilość punktów:

Lp. Imię i  nazwisko Kazus 1: prawo cywilne Kazus 2: księgi wieczyste Wyniki testu Ogólna ilość  uzyskanych  punktów
1. Bojdo Wojciech 5 punktów 6 punktów 30 punktów 41 punktów
2. Brej-Kuzar Barbara 6 punktów 4 punkty 25 punktów 35 punktów
3.

Dąbrowski Rafał

6 punktów 6 punktów 23 punkty 35 punktów
4. Komorowska Małgorzata 6 punktów 4 punkty 29 punktów 39 punktów
5. Maciejko Adam 2 punkty 4 punkty 21 punktów 27 punktów
6. Mysłowski Paweł 6 punktów 6 punktów 26 punktów 38 punktów
7. Stabla Michalina 6 punktów 5 punktów 19 punktów 30 punktów
8. Syroka Monika  nie stawiła się ------------ ----------- ----------------

Kandydat   zakwalifikowany do  zatrudnienia :
Wojciech  Bojdo – 41 punktów

Lista rezerwowa:
Małgorzata Komorowska – 39  punktów.

                                                                                                Komisja konkursowa.

 

 

 Do góry