Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

GODZINY URZĘDOWANIA

Numery kont bankowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48 32) 47 87 400
fax: (+48 32) 47 87 401
  NIP: 633-19-38-855
EPUAP: /46c36ksdoy/SkrytkaESP

 

Konkursy

Konkurs: Adm. 110/1/13

Stanowisko: Asystent sędziego [Nierozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 08.03.2013, 00:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Jastrzębie- Zdrój

PREZES SĄDU REJONOWEGO W JASTRZĘBIU -ZDROJU OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO
ASYSTENTA SĘDZIEGO

Nazwa i adres Sądu: SĄD REJONOWY W JASTRZĘBIU- ZDROJU UL. STASZICA 3
Oznaczenie konkursu : KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
Określenie liczby wolnych stanowisk asystenta sędziego : 1 ETAT

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 22 marca 2013 roku godz. 11.00
Siedziba Sądu Rejonowego w Jastrzębiu -Zdroju, sala konferencyjna nr 305


Określenie wymagań wobec kandydatów:
NA STANOWISKU ASYSTENTA SĘDZIEGO MOŻE ZOSTAĆ ZATRUDNIONY TEN, KTO:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata,
5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.”
Warunek o którym mowa w punkcie 5 spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 23.01.2009r o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (04.03.2009r) była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie powołanej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski (art.66 ust.2 cyt. ustawy.)
DO ZGŁOSZENIA KANDYDAT DOŁĄCZA:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim;
5. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych , zwanej dalej „ ustawą”
6. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
7.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Oświadczenie winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Składanie dokumentów:
Kandydaci składają wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu -Zdroju ul. Staszica 3 (biuro podawcze lub Oddział Administracyjny pokój 205) albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Termin składania zgłoszeń kandydatów i dokumentów wyznaczono do dnia
8 marca 2013 roku


Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. z 2012 poz. 314) oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) – Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu. Lista kandydatów zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu- Zdroju, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 11 marca 2013r.. Lista będzie zawierała imiona, nazwiska kandydatów i miejsce zamieszkania.
Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia oraz etapy i przebieg konkursu na stanowisko asystenta sędziego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz.U. 2012, poz. 314)

Jastrzębie –Zdrój 20.02.2013r.


Prezes SR w Jastrzębiu -Zdroju
Bożena Jadwiga Nowalska

Konkurs na asystenta Adm.110/1/13

Z uwagi na brak zgłoszeń na stanowisko asystenta sędziego, konkurs został nierozstrzygnięty.

Prezes SR w Jastrzębiu -Zdroju
Bożena Jadwiga Nowalska

Opublikowano dnia: 20.02.2013 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs nierozstrzygnięty:

Brak zgłoszeń.Do góry