Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

GODZINY URZĘDOWANIA

Numery kont bankowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48 32) 47 87 400
fax: (+48 32) 47 87 401
  NIP: 633-19-38-855

 

Konkursy

Konkurs: Adm. 110/3/13

Stanowisko: Asystent sędziego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 09.05.2013, 00:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Jastrzębie- Zdrój

PREZES SĄDU REJONOWEGO W JASTRZĘBIU -ZDROJU OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO
ASYSTENTA SĘDZIEGO

Nazwa i adres Sądu: SĄD REJONOWY W JASTRZĘBIU- ZDROJU UL. STASZICA 3
Oznaczenie konkursu : KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
Określenie liczby wolnych stanowisk asystenta sędziego : 1 ETAT

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 3 czerwca 2013 roku godz. 11.00
Siedziba Sądu Rejonowego w Jastrzębiu -Zdroju, sala konferencyjna nr 305


Określenie wymagań wobec kandydatów:
NA STANOWISKU ASYSTENTA SĘDZIEGO MOŻE ZOSTAĆ ZATRUDNIONY TEN, KTO:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata,
5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.”
Warunek o którym mowa w punkcie 5 spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 23.01.2009r o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (04.03.2009r) była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie powołanej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski (art.66 ust.2 cyt. ustawy.)
DO ZGŁOSZENIA KANDYDAT DOŁĄCZA:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim;
5. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych , zwanej dalej „ ustawą”
6. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
7.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Oświadczenie winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Składanie dokumentów:
Kandydaci składają wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu -Zdroju ul. Staszica 3 (biuro podawcze lub Oddział Administracyjny pokój 205) albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Termin składania zgłoszeń kandydatów i dokumentów wyznaczono do dnia
9 maja 2013 roku

Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. z 2012 poz. 314) oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) – Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu. Lista kandydatów zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu- Zdroju, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 13 maja 2013r.. Lista będzie zawierała imiona, nazwiska kandydatów i miejsce zamieszkania.
Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia oraz etapy i przebieg konkursu na stanowisko asystenta sędziego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz.U. 2012, poz. 314)

Jastrzębie –Zdrój 3.04.2013r.


Prezes SR w Jastrzębiu -Zdroju
Bożena Jadwiga Nowalska

 

 

 

PREZES SĄDU REJONOWEGO W JASTRZĘBIU- ZDROJU
OGŁASZA


       Stosownie do § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 314) po sprawdzeniu, czy zgłoszenia kandydatów spełniają wymogi formalne - listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu- Zdroju .

Lp. Nazwisko, imię kandydata Miejsce zamieszkania
1. Łukasz Kiermaszek Wodzisław Śląski

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 3 czerwca 2013 roku, godz. 11.00 sala 305 w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu- Zdroju.

Prezes Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu- Zdroju
SSR Bożena Nowalska

==========================================================================

Załącznik do zarządzenia Prezesa
Sądu Rejonowego w
Jastrzębiu- Zdroju Nr Adm. 110/ 3 /13

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju powołuję w dniu 22.05.2013r. Komisje konkursową w składzie :

1. SSR Bożena Nowalska - Przewodniczący Komisji
2. SSR Bożena Próchniewicz
3. SSR Piotr Pukowiec

Jastrzębie-Zdrój 22.05.2013r.

Prezes Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu- Zdroju
SSR Bożena Nowalska

==========================================================================

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu- Zdroju

W konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 3.06.2013r.. wziął udział jeden kandydat , który uzyskał następujące wyniki:

Imię i nazwisko kandydata Wynik z części I- test ( max 36 pkt) Wynik z części II- kazusy( max 12 pkt) Łączna ilość uzyskanych punktów na 48 możliwych
1.Łukasz Kiermaszek 34 8 42

Prezes Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu- Zdroju
SSR Bożena Nowalska

Opublikowano dnia: 03.04.2013 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:Do góry