Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

GODZINY URZĘDOWANIA

Numery kont bankowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48 32) 47 87 400
fax: (+48 32) 47 87 401
  NIP: 633-19-38-855
EPUAP: /46c36ksdoy/SkrytkaESP

 

Konkursy

Konkurs: D 0181/5/14

Stanowisko: w sprawie konkursu na stanowisko stażysty - pracownika sekretariatu wydziału w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 07.11.2014, 00:00 [minął]
Organizator: Dyrektor Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

ZARZADZENIE Nr D 0181/5/14
Dyrektora Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 30 października 2014 r.

- w sprawie konkursu na stanowisko stażysty - pracownika sekretariatu wydziału
w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju


§ 1

W związku z art. 3b ustawy - o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. nr 109, poz. 639 - j.t. ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz.U z 2014r., poz. 400 –t.j), zarządzam ogłoszenie konkursu na stanowisko stażysty - pracownika sekretariatu wydziału w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, którego treść zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Barbara Zawadzka
Dyrektor Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

Jastrzębie-Zdrój, 30.10.2014r


Załącznik nr 1

do ZARZĄDZENIA DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU
Nr D 0181/5/14 z dnia 30.10.2014r.


w sprawie konkursu na stanowisko stażysty - pracownika sekretariatu wydziału
w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju
Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza konkurs na 1 stanowisko
STAŻYSTY - PRACOWNIKA SEKRETARIATU WYDZIAŁU
wymiar czasu pracy -1,0 etat
miejsce wykonywania pracy – Jastrzębie-Zdrój, ul. Staszica 3


Wymagania konieczne
Stażystą - pracownikiem sekretariatu wydziału może być osoba:
1) która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2) posiada nieposzlakowaną opinię i wysoką kulturę osobistą,
3) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł licencjata,
6) posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.


Wymagania dodatkowe
1) znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem
komputerowym, znajomość edytora tekstu,
2) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność i odporność na stres,
3) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej.
Zakres zadań na w/w stanowisku
wykonywanie prac biurowych w sprawach sądowych, t.j. sporządzanie dokumentów i akt sprawy, protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, przepisywanie uzasadnień i postanowień, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, wykonywanie innych poleceń kierownika sekretariatu
i przewodniczącego wydziału.

Pisemne oferty powinny zawierać:

1) list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu i nazwy stanowiska,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Rejonowym
w Jastrzębiu-Zdroju, załącznik
4) kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów,
5) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

załącznik: w/w oświadczeń

9) ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

List motywacyjny i oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.


Kompletne oferty należy składać w terminie do 07.11.2014 r. w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju w pok. 205 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby Sądu Rejonowego na adres:

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
Oddział Administracyjny
ul. Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
z dopiskiem konkurs D 0181/5/14

Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszonego konkursu na stanowisko stażysty - pracownika sekretariatu wydziału można uzyskać telefonicznie - tel. 47 87 403

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014r., poz.400- t.j)

I etap konkursu odbędzie się : 12.11.2014r.
II etap konkursu odbędzie się : 20.11.2014r. od godz. 10.00
III etap konkursu odbędzie się : 8.12.2014r. godz. 10.30


Barbara Zawadzka
Dyrektor Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

Jastrzębie-Zdrój, 30.10.2014r.


Załącznik nr 2

do ZARZĄDZENIA DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU
Nr D 0181/5/14 z dnia 30.10.2014r.


w sprawie konkursu na stanowisko stażysty - pracownika sekretariatu wydziału
w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko stażysty - pracownika sekretariatu wydziału w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju powołuję Komisję konkursową
w składzie:

Wioletta Skrocka - Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego- Przewodniczący

Beata Wydrzyńska - Starszy Sekretarz Sądowy- Sekretarz

Ilona Śmietana - Starszy Sekretarz Sądowy- Członek


Barbara Zawadzka
Dyrektor Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

Jastrzębie-Zdrój, 30.10.2014r.

=========================================================================

I etap konkursu

Zmiana terminu II i III etapu konkursu na stanowisko stażysty

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko stażysty

Opublikowano dnia: 30.10.2014 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

III etap konkursu - rozstrzygnięcie.Do góry